4 January 2020

Ngày 03-01-2020 Bệnh viện Bà Rịa tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm 2020

Hội nghị được tổ chức hằng năm nhằm đánh giá kết quả hoạt động của bệnh viện năm 2019, đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức trong việc quản lý và xây dựng đơn vị. bên cạnh đó thống nhất nội dung nghị quyết hội nghị công chức viên chức và người lao động của bệnh viện, thống nhất các chỉ tiêu, giải pháp, quyết tâm ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020.

Một số nội dung trọng tâm trong hội nghị là kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị. Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm, thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của đơn vị. Người đứng đầu đơn vị lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của công chức, viên chức, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức. Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu đơn vị với tổ chức công đoàn đồng thời bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Hội nghị diễn ra với tinh thần gọn nhẹ, nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, đoàn kết, thiết thực, được sự góp ý và thống nhất của tập thể công chức viên chức và người lao động Bệnh viện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Văn nghệ chào mừng

Quang cảnh Hội nghị