23 March 2020

THÔNG BÁO

 NỘI DUNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT I NĂM 2020

1.Kiến thức chung:

a. Phần hiểu biết về luật, các văn bản dưới luật có liên quan đến lĩnh vực y tế:

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12.

- Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và số 46/2014/QH13 ngày - 13/6/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12.

- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/04/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế.

- Thông tư 03/2019/ TT – BNV ngày 14/05/2019 sửa đổi bổ sung một số điều quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơn quan hành chính nhà nước, đơn vị sự  nghiệp công lập.

- Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức người lao động làm việc trong các cơ sở y tế.

- Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức của cá nhân dự xét tuyển.

b. Phần quy chế:

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của đơn vị dự tuyển; nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách của ngạch dự tuyển.

- Quy chế quản lý bệnh viện.

- Quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Quy định về Y đức.

  c. Các nội dung khác:

- Thái độ tâm lý tiếp xúc, đạo đức nghề nghiệp, nguyện vọng và sự hiểu biết về phát triển kinh tế xã hội của thí sinh dự tuyển.

  2. Kiến thức Chuyên môn:

- Theo câu hỏi chuyên môn.

- Nội dung khác.