24 January 2018

Người bệnh nằm điều trị tại khoa Nhiễm khen ngợi tinh thần, thái độ phục vụ của ĐD Trương Đình Sáng công tác tại khoa Nhiễm. Qua thời gian điều trị tại lầu 3 khoa Nhiễm, tập thể người bệnh nhận thấy ĐD Trương Đình Sáng quá xuất sắc trong công việc chăm lo sức khỏe cho người bệnh

Đính kèm: