Bệnh viện Bà rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực cung cấp thiết bị Công nghệ Thông tin và các linh kiện thay thế máy in, nạp mực năm 2022-2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Thiết bị Công nghệ Thông tin và các linh kiện thay thế máy in, nạp mực năm 2022-2023.

          2. Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho những khoa, phòng còn thiếu số lượng người làm việc có nhu cầu đăng ký tuyển dụng. Bệnh viện Bà Rịa thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 cụ thể như sau:

Nhu cầu tuyển dụng gồm 67 chỉ tiêu, trong đó:

- Bác sĩ hạng III: 09 chỉ tiêu

- Dược sĩ hạng III: 02 chỉ tiêu

- Dược sĩ hạng IV: 02 chỉ tiêu

- Hộ sinh hạng IV: 04 chỉ tiêu

- Điều dưỡng hạng III: 13 chỉ tiêu

Bệnh viện Bà rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực cung cấp bao nilong sinh học đựng chất thải năm 2022-2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Bao nilon sinh học đựng chất thải năm 2022-2023.

          2. Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MÃ HỒ SƠ: CG220023 Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế năm 2023 - Danh mục 23

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung ứng hàng hóa, dịch vụ, báo giá theo thông tin dưới đây:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MÃ HỒ SƠ: CG220022 Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế năm 2023 - Danh mục 22

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung ứng hàng hóa, dịch vụ, báo giá theo thông tin dưới đây:

Trang