10 November 2020

Thống kê số lượng kỹ thuật (13 đợt thẩm định):

- Tuyến trung ương: 564

- Tuyến tỉnh: 6.745

- Tuyến huyện: 3.069

- Tuyến xã: 1.139 3.

Tỷ lệ thực hiện kỹ thuật:

- Trên tuyến (Tuyến TW): 24%

- Ngang tuyến: 72,32%

- Đạt tỷ lệ % /Tổng số kỹ thuật củaThông tư 43 + Thông tư 21: 64,72% 4.

Nhận xét:

- Tính đến tháng 12/2019, tổng số kỹ thuật được phê duyệt là 11.401. Tỷ lệ các kỹ thuật nhóm 1 đạt: 71,76%

- Tính đến tháng 9/2020, tổng số kỹ thuật được phê duyệt là 11.517, năm 2020 tăng thêm 116 kỹ thuật (Trong đó có 85 kỹ thuật thuộc nhóm 1). Tỷ lệ các kỹ thuật nhóm 1 đạt: 72,32%

Như vậy, năm 2020 tăng tỷ lệ các kỹ thuật nhóm 1 thêm 0,56%

Tài liệu đính kèm: