Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu may trang phục nhân viên  năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (kèm theo hàng mẫu) về Bệnh viện, cụ thể như sau:

 Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu cung cấp sản phẩm bồi dưỡng theo chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Sản phẩm bồi dưỡng phụ cấp chế độ độc hại bằng hiện vật năm 2023.

             2. Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu may đồ vải  năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (kèm theo hàng mẫu) về Bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: May đồ vải  năm 2023.

          2. Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm (kèm theo hàng mẫu)

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

 Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu in ấn phẩm sử dụng cho hoạt động chuyên môn năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (kèm theo hàng mẫu) về Bệnh viện, cụ thể như sau:

Tên dự toán: Nhu cầu in ấn phẩm sử dụng cho hoạt động chuyên môn năm 2023

 Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu may đồ vải năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (kèm theo hàng mẫu) về Bệnh viện, cụ thể như sau:

            1. Tên dự toán: May đồ vải năm 2023.

             2. Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm (kèm theo hàng mẫu)

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Trang