THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MÃ HỒ SƠ: CG230004 Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế năm 2023 - Danh mục CG230004 (Khí Y tế)

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung ứng hàng hóa, dịch vụ, báo giá theo thông tin dưới đây:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ MÃ HỒ SƠ: CG230003 Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế năm 2023 - Danh mục CG230003 (Gòn gạc)

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung ứng hàng hóa, dịch vụ, báo giá theo thông tin dưới đây:

Tên dự toán dịch vụ: Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường cho dự án Bệnh viện Bà Rịa

Tên dự toán dịch vụ: Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại Bệnh viện Bà Rịa năm 2023-2024

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các quý nhà cung cấp dịch vụ có đủ kinh nghiệm và năng lực cung cấp dịch vụ "thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại Bệnh viện Bà Rịa năm 2023-2024", báo giá theo thông tin dưới đây:

Tên dự toán dịch vụ: Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại Bệnh viện Bà Rịa năm 2023-2024

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các quý nhà cung cấp dịch vụ có đủ kinh nghiệm và năng lực cung cấp dịch vụ "thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại Bệnh viện Bà Rịa năm 2023-2024", báo giá theo thông tin dưới đây:

Trang