Thông báo về việc công khai giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Bà Rịa

4 March 2024

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH2013 ngày 20/06/2012;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

Thông báo về việc công khai giá thu dịch vụ Xông phục hồi sàn chậu tại Bệnh viện Bà Rịa.

25 January 2024

  Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH2013 ngày 20/06/2012;

  Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

Thông báo về việc công khai giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Bà Rịa

3 January 2024

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH2013 ngày 20/06/2012;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

Thông báo điều chỉnh thay đổi giá đối với thực phẩm dinh dưỡng nuôi ăn tiêu hóa (người lớn)

17 October 2023

Căn cứ Thông báo số 685/TB-BVBR ngày 06 tháng 10 năm 2023 của bệnh viện Bà Rịa về việc điều chỉnh thay đổi giá đối với thực phẩm dinh dưỡng nuôi ăn tiêu hóa (người lớn) Kể từ ngày 06/10/2023, bệnh viện Bà Rịa áp dụng bảng giá mới đối với thực phẩm dinh dưỡng nuôi ăn tiêu hóa (người lớn) (Đính kèm Bảng tính giá chi tiết)

Đăng kí nhận RSS - Giá dịch vụ