Bệnh viện Bà Rịa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

31 January 2020

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho những khoa, phòng còn thiếu số lượng người làm việc và có nhu cầu đăng ký tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, Bệnh viện Bà Rịa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020.

Đăng kí nhận RSS - Tuyển dụng