Quyết định về việc điều chỉnh nhân sự làm việc và đăng tải danh sách người thực hành khám chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

26 March 2024

   Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023;

   Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Thực hiện khoản 1 Điều 7 về việc đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh;

   Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-UB ngày 22/01/1992 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc thành lập, quy định chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Bà Rịa;

Bệnh viện Bà Rịa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

31 January 2020

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho những khoa, phòng còn thiếu số lượng người làm việc và có nhu cầu đăng ký tuyển dụng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, Bệnh viện Bà Rịa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020.

Đăng kí nhận RSS - Tuyển dụng