Diễn đàn Quản lý Chất lượng và An toàn Người bệnh lần thứ ba này được tổ chức ở miền Nam Việt Nam. Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Hùng Vương, và Bệnh viện Quận Thủ Đức sẽ cho chúng ta một cơ hội thảo luận về thực tiễn chất lượng và an toàn trong chăm sóc y tế ở Việt Nam.

Diễn đàn được tổ chức như là một phần trong Chương trình Hợp tác quốc tế về Dịch vụ và Kỹ thuật Y tế của Bộ Y tế, Lao động, Phúc lợi Nhật Bản liên quan đến Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe giữa Bộ Y tế, Lao động, Phúc lợi Nhật Bản và Bộ Y tế của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ký ngày 18 tháng 3 năm 2014 giữa hai Bộ trưởng.

------

This “Third Vietnam Forum on Quality and Safety in Healthcare” is held in Southern area of Vietnam. Ba Ria Hospital, Hung Vuong Hospital and Thu Duc District Hospital offer us an opportunity of practical discussion of quality and safety in healthcare in Vietnam.

The forum is organized as a part of the Program for International Promotion of Japan’s Healthcare Technologies and Services funded by the Ministry of Health, Labour, & Welfare, Japan, in relation to the Memorandum of Cooperation in the Field of Healthcare between the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan and the Ministry of Health of the Socialist Republic of Vietnam signed on 18 March 2014 by both Ministers.

Thông tin chi tiết và cập nhật về Diền đàn tại đây http://chatluongkhamchuabenh.vn/dien-dan/