15 February 2022

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho những khoa, phòng còn thiếu số lượng người làm việc có nhu cầu đăng ký tuyển dụng. Bệnh viện Bà Rịa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 cụ thể như sau:

Nhu cầu tuyển dụng: gồm 78 chỉ tiêu/ 11 vị trí chức danh cụ thể như sau:

1. Chức danh Bác sĩ hạng III: 30 chỉ tiêu

2. Chức danh Hộ sinh hạng III: 06 chỉ tiêu

3. Chức danh Hộ sinh hạng IV: 05 chỉ tiêu

4. Chức danh Dược sĩ hạng III: 03 chỉ tiêu

5. Chức danh Dược sĩ hạng IV: 03 chỉ tiêu

6. Chức danh Điều dưỡng hạng III: 17 chỉ tiêu

7. Chức danh Điều dưỡng hạng IV: 07 chỉ tiêu

8. Chức danh Kỹ thuật Y hạng III: 02 chỉ tiêu

9. Chức danh Kỹ thuật Y hạng IV: 03 chỉ tiêu

10. Công tác xã hội viên hạng III: 01 chỉ tiêu

11. Chuyên viên: 01 chỉ tiêu

(Kèm theo những thông tin chi tiết cho nhu cầu tuyển dụng)

Tài liệu đính kèm: