21 June 2021

Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch Covid-19;

Thực hiện Công văn số 2872/SYT-NV ngày 13/6/2021 về việc chủ động tăng cường công tác xét nghiệm Covid-19 trong tình hình dịch diễn biến phức tạp;

Nhằm xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho toàn thể CB-CNV bệnh viện trong chương trình phòng chống dịch ;

Ngày 21/6/2021, bệnh viện Bà Rịa tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Real Time PCR  SARS-CoV-2 cho nhân viên bệnh viện.

Nhân viên lấy mẫu tại các khoa

Phương pháp thực hiện: Realtime PCR,  theo hình thức gộp mẫu

Thời gian - địa điểm thực hiện: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 21/6/2021 tại Bệnh viện Bà Rịa.

Sau khi xét nghiệm kết quả 1.263 nhân viên đều âm tính.

 

Tài liệu: 

Bình luận