16 March 2023

Bệnh viện Bà Rịa thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, trong có có 45 thí sinh trúng tuyển:

- Bác sĩ hạng III: 09

- Dược sĩ hạng III: 02

- Dược sĩ hạng IV: 02 

- Hộ sinh hạng IV: 03

- Điều dưỡng hạng III: 05

- Điều dưỡng hạng IV: 23

- Chuyên viên: 01 

Tài liệu đính kèm: