29 July 2021

Ngày 22/7/2021 Sở y tế ban hành Công văn số 3653/SYT-KHTC về việc hướng dẫn thanh toán xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên Sars-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Bệnh viện Bà Rịa điều chỉnh giá thu xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên Sars-CoV-2 từ 238.000 đồng xuống 175.000 đồng/01 mẫu xét nghiệm. Thời gian áp dụng tại Bệnh viện Bà Rịa kể từ ngày 23/7/2021.

Nội dung cụ thể tại Thông báo số 518/TB-BVBR ngày 23/7/2021 về việc hướng dẫn thanh toán xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Tài liệu: