17 October 2023

Căn cứ Thông báo số 685/TB-BVBR ngày 06 tháng 10 năm 2023 của bệnh viện Bà Rịa về việc điều chỉnh thay đổi giá đối với thực phẩm dinh dưỡng nuôi ăn tiêu hóa (người lớn) Kể từ ngày 06/10/2023, bệnh viện Bà Rịa áp dụng bảng giá mới đối với thực phẩm dinh dưỡng nuôi ăn tiêu hóa (người lớn) (Đính kèm Bảng tính giá chi tiết)

Tags: 

Tài liệu đính kèm: