16 November 2023

    Bệnh viện Bà Rịa thông báo công khai đến Quý bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân về giá khám bệnh theo yêu cầu  và giá ngày giường điều trị  theo yêu cầu tại Tầng 15 áp dụng từ ngày 20/11/2023 như sau:

  1. Dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu: 150.000 đồng/ lần khám.
  2. Ngày giường điều trị theo yêu cầu tại Tầng 15:

- Phòng 1 giường: 1.500.000 đồng/ ngày/ giường/bệnh nhân

- Phòng 02 giường: 1.200.000 đồng/ ngày/ giường/bệnh nhân

- Phòng 03 giường: 900.000 đồng/ ngày/ giường/bệnh nhân.