25 January 2024

  Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH2013 ngày 20/06/2012;

  Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

  Căn cứ Công văn số 1608/BYT-KH-TC ngày 27/3/2019 của Bộ Y tế về thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu; Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập ngày 21/06/2021;

  Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao quyền tự chủ tài chính cho 19 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2023-2025;

  Căn cứ công văn 2683/SYT-KHTC ngày 15/8/2023 của Sở Y tế V/v kê khai giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Bà Rịa;

 Nay bệnh viện Bà Rịa thông báo công khai đến Quý bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân và nhân viên các khoa phòng về việc công khai giá dịch vụ xông phục hồi sàn chậu áp dụng từ ngày 29/01/2024 như sau:

Tên dịch vụ

Đơn vị tính

Giá thu (Đồng)

Ghi chú

Xông phục hồi sàn chậu

Lần

80.000

Giá thu chưa bao gồm thuốc xông

 

Tags: