13 May 2024

        Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

       Căn cứ Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12;

      Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

      Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi  bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

      Căn cứ Công văn số 487/SNV-CC-VC ngày 17/4/2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ;

      Căn cứ Công văn số 657/SYT-VP ngày 13/3/2023 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

      Bệnh viện Bà Rịa xây dựng Kế hoạch xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2024 cụ thể như sau:

 1. NHU CẦU XÉT TUYỂN: Gồm 83 chỉ tiêu /12 vị trí, chức danh cụ thể như sau:
 1. Hạng chức danh nghề nghiệp Bác sỹ hạng III: 28 chỉ tiêu
 2. Hạng chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III: 16 chỉ tiêu
 3. Hạng chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III: 07 chỉ tiêu
 4. Hạng chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III: 06 chỉ tiêu
 5. Hạng chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV: 02 chỉ tiêu
 6. Hạng chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV: 11 chỉ tiêu
 7. Hạng chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV: 04 chỉ tiêu
 8. Hạng chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng hạng III: 03 chỉ tiêu
 9. Kỹ sư hạng III: 02 chỉ tiêu
 10.  Chuyên viên: 02 chỉ tiêu
 11.  Kỹ sư: 01 chỉ tiêu
 12.  Kỹ sư vật lý y sinh: 01 chỉ tiêu

       II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ YÊU CẦU VỀ TUYỂN DỤNG

 1. Đối tượng và điều kiện: (thực hiện  theo Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ)
 1. Người dự tuyển vào làm việc tại Bệnh viện Bà Rịa thuộc Sở Y tế phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại điểm g khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo cụ thể:
 • Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần  xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển dụng viên chức.
 • Là người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đơn đăng ký dự tuyển;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, có chứng chỉ hành nghề  hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
 • Không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập
 1. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • Mất năng lực hành vi dân sự  hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
 1. Yêu cầu về tuyển dụng: Nắm vững quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển, các quy định của Luật viên chức về quyền, nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm, nắm vững cơ cấu, tổ chức, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức, đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng.

       III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC

 1. Hình thức tổ chức xét tuyển viên chức:

       Bệnh viện Bà Rịa tổ chức tuyển dụng viên chức  năm 2024 bằng hình thức xét tuyển và được thực hiện theo 2 vòng được quy định tại Điều 11 và sửa đổi bổ sung Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ như sau:

 1. Vòng 1:
 • Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 • Bệnh viện Bà Rịa sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2. Thời gian cụ thể tổ chức vòng 2 được ghi trong thông báo triệu tập thí sinh.
  1. Vòng 2:
 • Nội dung vấn đáp về kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động nghề của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Thang điểm (vấn đáp, thực hành, viết) được tính theo thang điểm 100.
 • Thời gian vấn đáp 30 phút các thí sinh dự  thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi.
 • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả vấn đáp.
 1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

       a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

       b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

      c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo các quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

      d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2

      e) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 1 này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

 1. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
 1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
 • Có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 2 Mục III Kế hoạch này (nếu có) cao hơn, lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 1. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 2 Mục III Kế hoạch này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng xét tuyển sẽ quyết định người trúng tuyển.
 2. Trường hợp đăng ký 02 nguyện vọng nhưng không trúng tuyển ở nguyện vọng 1 thì được xét ở nguyện vọng 2 nếu vị trí việc làm đăng ký ở nguyện vọng 2 vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã xét nguyện vọng 1,bao gồm cả việc xét nguyện vọng của người có kết quả trúng tuyển thấp hơn liền kề theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định này. Trường hợp có 02 người trở lên bằng điểm nhau ở nguyện vọng 2 thì người trúng tuyển được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này.
 3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau:

      IV.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 1. Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển:
 • Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, từ ngày 15/05/2024, trong giờ hành chính. Mỗi thí sinh nộp 01 phiếu đăng ký dự tuyển và 01 tấm ảnh 4 x 6 cm; Hai phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.
 • Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Kế hoạch) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

          2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:  

          Phòng Tổ chức cán bộ: Số 686, đường Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại số: 02543.742314. Trong giờ hành chính.

       V.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

      1. Thời gian:

 • Thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện Vòng 1 và triệu tập thí sinh dự kiến phổ biến nội quy xét tuyển: Hoàn thành trong tháng 6/2024
 • Tổ chức xét tuyển Vòng 2: Dự kiến trong tháng 7/2024. Thí sinh dự tuyển cập nhật vào địa chỉ http://benhvienbaria.com để biết thông tin.
 • Trường hợp có thay đổi về thời gian tổ chức xét tuyển, Bệnh viện Bà Rịa sẽ liên lạc, thông báo đến các thí sinh và công khai trên trang Thông tin điện tử Bệnh viện Bà Rịa.

          2. Địa điểm: Tại Hội trường Bệnh viện Bà Rịa, số 686, Đường Võ Văn Kiệt, P. Long Tâm, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

       VI.  LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

      Lệ phí xét tuyển được thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

      VII.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       1. Phòng Tổ chức cán bộ:

 • Tham mưu Giám đốc thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; tổng hợp và lập danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định;
 •  Niêm yết kế hoạch tại trụ sở làm việc.
 •  Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức theo quy định.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức.

       2. Phòng Tài chính kế toán:

      Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch xét tuyển đảm bảo thu, chi phí xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2024 theo quy định hiện hành.

      Trên đây là kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Bà Rịa đợt 1 năm 2024./.

    (Đính kèm Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2024 và Mẫu Phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức)

Tài liệu đính kèm: