Ưu nhược điểm về Cải tiến chất lượng năm 2016

23 January 2017

Kết quả từ việc kiểm tra đánh giá này cho thấy bệnh viện đang ở mức chất lượng khá (không có tiêu chí ở mức 1 và tỷ lệ các tiêu chí xếp từ mức 3 trở lên chiếm trên 80%).

Trong năm 2017, tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục duy trì mức chất lượng khá, phấn đấu đạt trên 4 điểm và không còn tiêu chí tồn tại ở mức 2.

Đăng kí nhận RSS - Chất lượng