23 January 2017

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 287

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.49

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

4

40

31

7

82

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT:

0.00

4.88

48.78

37.80

8.54

82

 

II. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

- Bệnh viện đã ứng dụng CNTT trong quản lý Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và quản lý các sai sót, sự cố y khoa.

- Người bệnh được nhân viên y tế chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh cụ thể, rõ ràng.

- Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh tiện nghi, dầy đủ.

- Môi trường chăm sóc người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

- Bệnh viện xây dựng quy định, quy trình phòng ngừa các nguy cơ người bệnh bị trượt ngã, bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ.

 

III. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Người bệnh chưa được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế.

- Người phụ trách/ lãnh dạo khoa chưa có trình độ cao đẳng/ cử nhân và chưa có bằng chuyên khoa hoặc chuyên khoa sơ bộ về chuyên ngành dinh dưỡng.

 

IV. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

- Phổ biến đến toàn thể nhân viên y tế về Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) do Bộ Y tế ban hành.

- Tiếp tục triển khai Phiếu tóm tắt quy trình chuyên môn cho các bệnh thường gặp tại bệnh viện.

- Xây dựng chính sách quy trình chuẩn cho toàn bệnh viện áp dụng.

 

V. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

- Xây dựng bảng kiểm cho các khoa, phòng phổ biến nhân viên y tế về Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam.

- Cử BS, ĐD, hộ lý, NHS, KTV, và các nhân viên khác tham gia đào tạo các lớp dài hạn, ngắn hạn ở tuyến trên, đồng thời tăng cường công tác đào tạo lại tại bệnh viện.

- Xác định những vấn đề còn yếu (mức 2 và mức 3) để đề ra các biện pháp cụ thể cần cải tiến chất lượng.

 

VI. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Qua thời gian thực hiện Thông tư 19 về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và áp dụng Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0), kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện đã được cải thiện, cụ thể:

- Điểm trung bình chung của năm 2016 là 3,49 điểm; so với năm 2015 là 3,44 điểm.

- Số lượng tiêu chí mức 1 không còn và mức 2 đã giảm (từ 10 tiêu chí ở mức 2 giảm còn 04).

- Số lượng tiêu chí mức 4 và mức 5 được tăng lên (từ 28 tiêu chí ở mức 4 lên 31).

 Kết quả từ việc kiểm tra đánh giá này cho thấy bệnh viện đang ở mức chất lượng khá (không có tiêu chí ở mức 1 và tỷ lệ các tiêu chí xếp từ mức 3 trở lên chiếm trên 80%).

Trong năm 2017, tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục duy trì mức chất lượng khá, phấn đấu đạt trên 4 điểm và không còn tiêu chí tồn tại ở mức 2.

Tags: