THÔNG BÁO

Về việc mời thầu gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

Căn cứ Quyết định số 2524/QĐ-BVBR ngày 18/10/2023 của Bệnh viện Bà Rịa về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị;

Bệnh viện Bà Rịa thông báo đến các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có khả năng cung cấp các mặt hàng thuốc cho các gói thầu thuốc dự án nêu trên tham gia dự thầu.

Bệnh viện Bà Rịa có nhu cầu tiếp nhận báo giá và thẩm định giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) với nội dung cụ thể như sau:

 Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu cung cấp sản phẩm bồi dưỡng theo chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Sản phẩm bồi dưỡng phụ cấp chế độ độc hại bằng hiện vật năm 2023.

             2. Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Kính gửi Các đơn vị Thẩm định giá (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thẩm định giá thực phẩm dinh dưỡng nuôi ăn qua đường tiêu hóa năm 2023, tham gia chào giá dịch vụ thẩm định các hàng hóa sau đây:

1.Tên dự toán:Cung cấp thực phẩm dinh dưỡng nuôi ăn qua đường tiêu hóa năm 2023.

2.Nội dung thẩm định giá: Theo danh mục đính kèm.

3.Thời gian hoàn thành thẩm định giá: 15 ngày làm việc (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà cung cấp dịch vụ thẩm định giá có đủ kinh nghiệm và năng lực cung cấp dịch vụ thẩm định giá gói thầu “Dịch vụ lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Bà Rịa” dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu may đồ vải  năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (kèm theo hàng mẫu) về Bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: May đồ vải  năm 2023.

          2. Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm (kèm theo hàng mẫu)

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

 Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu in ấn phẩm sử dụng cho hoạt động chuyên môn năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (kèm theo hàng mẫu) về Bệnh viện, cụ thể như sau:

Tên dự toán: Nhu cầu in ấn phẩm sử dụng cho hoạt động chuyên môn năm 2023

 Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu may đồ vải năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (kèm theo hàng mẫu) về Bệnh viện, cụ thể như sau:

            1. Tên dự toán: May đồ vải năm 2023.

             2. Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm (kèm theo hàng mẫu)

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực cung cấp dịch vụ “Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường cho Bệnh viện Bà Rịa” dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà cung cấp (sau đây gọi là Nhà Thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

Trang