Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu in ấn phẩm sử dụng cho hoạt động

chuyên môn năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (kèm theo hàng mẫu) về Bệnh viện, cụ thể như sau:

Tên dự toán: Nhu cầu in ấn phẩm sử dụng cho hoạt động chuyên môn năm 2023

Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu in ấn phẩm sử dụng cho hoạt động chuyên môn năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (kèm theo hàng mẫu) về Bệnh viện, cụ thể như sau:

Tên dự toán: Nhu cầu in ấn phẩm sử dụng cho hoạt động chuyên môn năm 2023

Bệnh viện Bà rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực cung cấp các linh kiện thay thế máy in và nạp mực năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm các linh kiện thay thế máy in và nạp mực năm 2023.

          2. Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm (tải về)

Bệnh viện Bà rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực cung cấp các thiết bị Công nghệ thông tin năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá về Bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin năm 2023.

          2. Nội dung chào giá: Theo danh mục đính kèm (tải về)

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

           Bệnh viện Bà Rịa kính mời các Quý nhà thầu cung cấp (sau đây gọi là Nhà thầu) có đủ kinh nghiệm và năng lực thực hiện gói thầu may trang phục nhân viên  năm 2023 dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá (kèm theo hàng mẫu) về Bệnh viện, cụ thể như sau:

Trang