SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
 
 
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
 
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC
- Nhân lực: Hiện nay phòng có 08 CBVC, trong đó: BS. CK2: 01, DS. CK1: 01, CN. 02; YS: 01, ĐD: 03. 
 
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Chức năng
     Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
2. Nhiệm vụ
Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.
- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.
- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.
 
III. CÁC VĂN BẢN VỀ BHYT
- Luật BHYT.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.
- Nghị định 105/2014/NĐ-CP: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHYT.
- Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC: hướng dẫn thực hiện BHYT.
- Thông tư 14/2014/TT-BYT: quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh.
- Thông tư 40/2015/TT-BYT: quy định đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến BHYT.
 
HÌNH ẢNH VỀ PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP