SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

 
I. LIÊN HỆ
 • Địa chỉ: 686 Võ Văn Kiệt, phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Tầng 3, khu A
 • Điện thoại: +8464 731115 ext 703062
 
2. Nhân sự phòng quản lý chất lượng
2.1 BS CKI. Vũ Duy Tùng

Phụ trách phòng – Điều phối tất cả các hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện
vuduytung@benhvienbaria.com
2.2 CN. Lê Họa My
Phụ trách PATIENT SAFETY - An toàn người bệnh
lehoamy@benhvienbaria.com
2.3 CN. Vũ Thị Mỹ Vy

Phụ trách STANDARD – Các tiêu chuẩn chất lượng áp dụng tại bệnh viện
Phụ trách IMPROVEMENT – Hoạt động cải tiến chất lượng tại bệnh viện
Phụ trách 5S – Công cụ quản lý và sắp xếp nơi làm việc
vuthimyvy@benhvienbaria.com
2.4 CNCĐ. Nguyễn Mộng Hải Đăng
Phụ trách AUDIT – Bảng kiểm, kiểm tra, giám sát tại bệnh viện
Phụ trách KPls, KQls – Chỉ số hoạt động, chỉ số chất lượng
haidang@benhvienbaria.com
2.5 NHS. Nguyễn Thị Mỹ Linh
Phụ trách STAR – Chương trình báo cáo sai sót sự cố, góp ý tại bệnh viện

nguyenthimylinh@benhvienbaria.com
2.6 CN. Trần Thị Lê Vân
Phụ trách SOPPs – Chính sách quy trình chuẩn tại bệnh viện
Phụ trách ISO 9001:2015
2.7 CN. Nguyễn Thị Tường Vy
Phụ trách WEBSITE PR - Truyền thông bệnh viện
Phụ trách SATISFACTION SERVEY - Khảo sát hài lòng 
 
III. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
− Trong hành trình xây dựng và phát triển bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Bệnh viện đã chú trọng đến đầu tư cơ sở vật chất, trang bị nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý cho cán bộ bệnh viện, triển khai các kỹ thuật mới ... để chất lượng khám chữa bệnh ngày một được nâng lên. Tuy nhiên, các hoạt động về chất lượng chưa mang tính chiến lược và hệ thống. Năm 2003, bệnh viện đã quyết định triển khai quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2000 ở một số đơn vị lâm sàng, cận lâm sàng và các phòng chức năng nhằm mục đích chuẩn hóa các quá trình cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.
− Năm 2013, quyết định 810/QĐ-BVBR đã thành lập Tổ Quản lý chất lượng – trực thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp để vận hành hệ thống, thúc đẩy việc tuân thủ các quy trình ISO tại các đơn vị. Bên cạnh đó, bệnh viện vẫn duy trì các hoạt động giám sát, kiểm tra định kỳ để bảo đảm thực hiện đúng các quy trình, quy định, quy chế chuyên môn trong khám chữa bệnh.
− Ngày 12/07/2013,Thông tư 19/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện ra đời yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện.
− Ngày 10/11/2014, giám đốc Bệnh Bà Rịa đã trình Đề án 44/ĐA-BVBR qua Sở Y tế về việc thành lập phòng Quản lý chất lượng bệnh viện. Đề án ghi rõ mục tiêu, cơ sở vật chất, nhân sự và các vấn đề về liên quan đến hoạt động của phòng Quản lý chất lượng.
− Xuất phát từ thực tế và nhu cầu trên, ngày 02/3/2015, Quyết định 417/QĐ-UBND đã ký Quyết định thành lập mới các khoa phòng trong đó có phòng Quản lý chất lượng. Căn cứ quyết định này, ngày 06/11/2015 giám đốc Bệnh viện Bà Rịa ra thông báo 239/TB-BVBR về việc triển khai hoạt động phòng Quản lý Chất lượng.
 

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
          Căn cứ Đề án 44/ĐA-BVBR, phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc và Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

   a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

   b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng; 

   c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục; 

   d) Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh; 

   e) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

   f) Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

   g) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

   h) Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

   i) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

 
V. HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
​     1. Các nhóm hoạt động
     Căn cứ Đề án 44/ĐA-BVBR, các nhóm hoạt động của phòng Quản lý chất lượng bao gồm:
 • Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong bệnh viện.
 • Duy trì quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bệnh viện.
 • Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện.
 • Tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh.
 • Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế.
 • Áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện.
 • Đánh giá chất lượng bệnh viện. 
     2. Mô hình hoạt động
 • Để thực hiện các nội dung trên, phòng Quản lý chất lượng thiết kế mô hình hoạt động như sau để phân công nhiệm vụ rõ ràng cho mỗi thành viên cũng như sự liên quan tương tác của từng nhóm hoạt động. Mô hình này đảm bảo không chồng chéo, tăng cường sự phối hợp tối đa của mọi thành viên.
 • Trong mô hình hoạt động, các vấn đề chuyên môn (lĩnh vực chuyên môn) được tham vấn bởi ban tương ứng thuộc hội đồng quản lý chất lượng. Ví dụ lĩnh vực liên quan đến điều trị sẽ liên hệ ban Phác đồ điều trị để đảm bảo được các nội dung.
 
VI. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI
- Tiếp tục duy trì Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9000:2000.
- Triển khai hệ thống quản lý sự cố y khoa tại các đơn vị trong bệnh viện.
- Khảo sát sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ y tế công.
- Tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.
- Xây dựng các chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện.
- Phân chia tiêu chí chất lượng về từng khoa phòng cụ thể để đưa ra giải pháp duy trì và thực hiện các tiêu chí chưa đạt.
- Xây dựng mô hình hoạt động cho Quản lý chất lượng tại bệnh viện.
- Ứng dụng phần mềm trong mọi hoạt động của Quản lý chất lượng.
- Bước đầu tích hợp các chuẩn chất lượng khác để cùng thực hiện JCI, ISO trong xét nghiệm, ISO.
 
VII. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI
- Tham khảo và áp dụng các chuẩn chất lượng khác vào quản lý bệnh viện.
- Áp dụng Khung năng lực (Competency framework) để quản lý chất lượng đầu vào.
- Đẩy mạnh chương trình S.T.A.R. để ghi ý kiến từ mọi đối tượng để duy trì và cải tiến chất lượng mọi hoạt động của bệnh viện.
- Xây dựng và áp dụng tin học vào mọi công việc của Quản lý chất lượng trong một nền tảng duy nhất.
- Tạo được các kết quả có giá trị cho cộng đồng.
- Tiếp tục duy trì cải tiến chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành và hướng tới chuẩn JCI.